ÁSZF

        ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
 1. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása

 

 • A jelen ÁSZF tartalmazza azon feltételeket, amelyek alkalmazandók az ENDOMEDIX Diagnosztikai Központok, így az ENDOMEDIX Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Esztergomi út 66. A. ép. Fsz. 3. ajtó., cégjegyzékszám: 01-09-885846, adószám: 14034372-2-41), mint Szolgáltató által nyújtott Egészségügyi Szolgáltatásokra, valamint a Szolgáltató és a Páciens között létrejött, Egészségügyi Ellátásra irányuló minden jogviszonyra függetlenül attól, hogy az Egyedi Szerződésben foglalt feltételeket a Páciens írásban, szóban, vagy ráutaló magatartással (különösen ilyennek minősül az Egészségügyi Ellátás igénybevétele, előjegyzés, díjfizetés, amelyek egyben az Egészségügyi Ellátáshoz adott beleegyezésnek is minősülnek) fogadta el. Az Egyedi Szerződés aláírása nélkül is a megbízás létrejöttének minősül minden olyan szóbeli nyilatkozat, vagy ráutaló magatartás, amely arra irányul, hogy a Szolgáltató Egészségügyi Ellátást nyújtson a Páciens részére (amelynek megfelelően az előjegyzés alapján is már a jelen ÁSZF alkalmazandó). Az előjegyzéssel a Páciens elismeri, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 • Az ÁSZF és az Egyedi Szerződés együttesen képezi a Felek között létrejövő Szerződést. A jelen ÁSZF a Szolgáltató által lényegesnek minősített kérdéseket rendezi, ezért önmagában az Egyedi Szerződés nem egyezik meg a Szolgáltató szerződéses akaratával, az ÁSZF alkalmazásában való megállapodás hiányában a Szolgáltató a Szerződést nem kívánja megkötni. Az ÁSZF és az Egyedi Szerződés közötti ellentmondás esetén az Egyedi Szerződés irányadó. Az ÁSZF rendelkezései akkor is alkalmazandók, ha az Egészségügyi Ellátást az Egyedi Szerződés írásbeli létrejötte előtt teljesítette a Szolgáltató.
 • A Szerződés a Felek közötti teljes megállapodást tartalmazza. Felek rögzítik, hogy nem válik a Szerződés tartalmává az szokás, amelynek alkalmazásában korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek vagy az a gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Nem válik továbbá a Szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás sem.
 • A Páciens tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató az ÁSZF alábbi pontjainak a felsorolásával, a Ptk. 6:78. § (2) bekezdésének megfelelően az alábbiakban kifejezetten tájékoztatja a Pácienst a jogszabályoktól, illetve a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérő általános szerződési feltételekről, amelyet a Páciens kifejezetten elfogad: 1. pont, 2.2. pont, 2.6. pont, 2.11. pont, 2.12. pont, 2.14. pont, 3.3. pont, 4.2. pont, 4.3. pont, 4.6. pont, 4.8. pont, 5. pont, 6. pont és 7.3. pont.
 

 1. A Szerződés tárgya, Felek jogai és kötelezettségei
 
 • A Szolgáltató a Szerződés szerinti feltételek mellett vállalja az Egészségügyi Szolgáltatások nyújtását, amelyet a Páciens igénybe kíván venni a kapott tájékoztatás alapján.
 • Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség. A szolgáltatás igénybevétele során a Felek jóhiszeműen és tisztességesen kötelesek eljárni, és együttműködésre kötelesek. Ennek keretében a Páciens köteles tájékoztatni a Szolgáltatót (az adott kezelőszemélyzetet) mindarról, amely szükséges a kórtörténete megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről, továbbá saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról. A Páciens köteles továbbá a Szolgáltató szabályzatait betartani, személyes adatait hitelt érdemlően igazolni, a gyógykezelésével kapcsolatos utasításokat, szakmai javaslatokat betartani, panasz esetén a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni és a díjat megfizetni. Ezen együttműködési kötelezettség, vagy a Pácienstől elvárható felelős magatartás nem megfelelő teljesítéséből eredő következményekért a Szolgáltató felelősségét kizárja.
 • Önrendelkezéshez való jog. A Páciens az Egészségügyi Ellátást szabad önrendelkezési joga alapján veszi igénybe, amelynek gyakorlása keretében a Páciens szabadon döntheti el, hogy kíván-e Egészségügyi Ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. Az ellátás visszautasításából eredő következmények és kockázatok kizárólag a Pácienst terhelik.
 • Szabad orvosválasztás joga. A Szolgáltató képviseletében eljáró kezelőorvost és személyzetet a Szolgáltató Páciens kérésének figyelembevételével választja meg (amelynek további feltétele, hogy az adott kezelőorvos elfogadja a választást). A választott orvos akadályoztatása, távolléte esetén a Szolgáltató helyettesítésről gondoskodik. Amennyiben a helyettesítést a Páciens nem fogadja el, úgy az ebből eredő késedelem miatti következményekért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.
 • Tájékoztatáshoz való jog. A Páciensnek joga van arra, hogy számára érthető módon, egyéniesített tájékoztatást kapjon az Egészségügyi Ellátás kapcsán és annak kapcsán kérdéseket tegyen fel. Az Egyedi Szerződés és a külön okirat szerinti tájékoztatás aláírásával a Páciens elismeri, hogy megfelelő tájékoztatásban részesült, kérdéseire választ kapott és szabad akaratából döntött az Egészségügyi Ellátás igénybevétele mellett.
 • Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga. A Páciens jogosult a róla készült egészségügyi dokumentációban foglaltakat megismerni, amely elsődlegesen az EESZT útján gyakorolható, költségtérítés mellett arról papír alapú másolatot kérhet. A Szolgáltató a vizsgálat eredményére vonatkozóan felvilágosítást, vagy egészségügyi információt telefonon nem ad, kizárólag személyesen, vagy a megadott email címre történő megküldéssel. A Páciens elfogadja, hogy az email útján történő kommunikáció nem teljes mértékben biztonságos, email cím megadása esetén a Szolgáltató ugyanakkor jogosult azon keresztül kommunikálni, a Páciens kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy egészségügyi adatokat (pl. leleteket, szövettani eredményeket, stb.) a Szolgáltató ezen keresztül küldjön meg a részére. A Páciens által megadott email fiókhoz történő jogosulatlan hozzáférés, az elektronikus levél elveszésének, megsemmisülésének a kockázata, a megfelelő tárhely rendelkezésre állása, az email fiók megnyitásához szükséges technikai feltételek meglétének, valamint az esetleges kibertámadásoknak a kockázata kizárólag a Pácienst terheli.
 • Dokumentációs kötelezettség. A Szolgáltató a Páciens vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatosan egészségügyi dokumentációt vezet, szükség szerint az EESZT-be a vonatkozó adatokat feltölti.
 • Az orvosi titoktartáshoz való jog. A Páciens jogosult arra, hogy hogy az Egészségügyi Ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott információkat, különösképpen a Páciens egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat a vonatkozó jogszabályok szerint kezeljék.
 • Az emberi méltósághoz való jog. A Szolgáltató a Páciens emberi méltóságát tiszteletben tartja.
 • Cselekvőképtelen személy esetén a képviselő hozzájárulása, jelenléte is szükséges a Szerződés megkötéséhez. Képviselő által tett jognyilatkozat esetén az Eütv-ben előírt szabályok megfelelően alkalmazandók.
 • Előre nem várt helyzetek. Amennyiben a Páciens vizsgálata, kezelése során előre nem várt komplikáció lépne fel és a Páciens ekkor nincs nyilatkozattételre alkalmas állapotban (pl. bódult), úgy vélelmezni kell, hogy a Páciens kéri mindazon szolgáltatások nyújtását, gyógyszerek beadását, amelyek a veszélyhelyzet megszüntetéséhez szükségesek. Az ennek során felmerülő esetleges többletdíjazás megfizetését a Páciens, a megismert árjegyzék szerinti díjak mellett vállalja. Amennyiben sürgős egészségügyi beavatkozás válik szükségessé, a Szolgáltató jogosult a megfelelő ellátást biztosító egészségügyi intézménybe történő átszállítást kezdeményezni.
 • Közreműködők. Az Egészségügyi Ellátást akár a Szolgáltatóval munkaviszonyban álló személy, akár közreműködője nyújthatja (ideértve az eljáró orvosok mellett az asszisztenseket, szakképzett egészségügyi dolgozókat). A Szolgáltató a közreműködő kiválasztása során gondossággal jár el, a Páciens elégedettsége érdekében. A Szolgáltató jogosult más egészségügyi intézményt a Szerződés teljesítésébe bevonni, amennyiben akadályoztatva van.
 • Vis Maior. A Szolgáltató nem felel, amennyiben Vis Maior következtében nem tudja teljesíteni a Szerződést. A Vis Maior mentesíti a Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a Vis Maior esemény az érintett Felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban forgó esemény hatása fennáll. Fizetési kötelezettség teljesítése alól a Vis Maior nem mentesít. A Szerződés – Felek részére fel nem róható – nem teljesítését, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező Vis Maior körülményekről egymást a lehető leghamarabb értesítik, és a következmények elhárításával kapcsolatban a Ptk. megfelelő szabályai szerint, egymással észszerűen és indokoltan együttműködve járnak el. A Szolgáltató nem felel a Szerződés megszüntetéséért, amennyiben a szükséges engedélyek visszavonása miatt nem nyújthatja az Egészségügyi Szolgáltatásokat.
 • Szerződésszegés. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni, megtagadni, vagy a Szerződéstől elállni, ha a Páciens a Szerződést súlyosan vagy ismétlődően megszegi, így különösen, ha együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi, a Szolgáltató által előírt szabályokat nem tartja be, a Szolgáltató személyzetének vagy a többi betegnek a nyugalmát zavarja vagy velük szemben durván sértő, botrányos magatartást tanúsít, a Szolgáltató rossz hírnevét kelti, vagy lejárt díjtartozása áll fenn. A Páciens súlyos szerződésszegése miatti megszüntetés esetén a Szolgáltató jogosult a már megfizetett díjat megtartani.
 
 
 1. Előjegyzés, a szolgáltatás teljesítésének helye és ideje

 

 • A Szolgáltató az Egészségügyi Ellátást a Pácienssel egyeztetettek szerinti, elsődlegesen előjegyzett időpontban nyújtja. A Páciens az előjegyzett időpontban, az előzetes tájékoztatásnak megfelelő állapotban, előkészületek után kötelesek megjelenni az egyeztetett telephelyen.
 • Előjegyzés. Előjegyzés esetén a Páciens köteles a szükséges adatokat megadni személyesen, telefonon, vagy online. Előjegyzési időpontot munkanapokon személyesen vagy telefonon, nyitvatartási időben az (1) 413-2500, vagy a Honlapon mindenkor megjelölt más telefonszámon, vagy online úton – a https://endomedix.hu Honlapon közzétett módokon, esetlegesen online foglalási rendszert üzemeltető szolgáltató által lehetővé tett módokon – foglalhat a Páciens, amely a Szolgáltató visszaigazolásával válik elfogadottá.
 • Visszaigazolás. A Szolgáltató a visszaigazolást a Páciens által megadott email elérhetőségre küldi meg. A visszaigazolásban foglaltakat a Páciens – ha nem kéri az abban foglaltak javítását három (3) munkanapon belül – magára nézve kötelezőnek fogadja el és megerősíti, hogy az abban foglalt feltételek ismeretében kívánja igénybe venni az Egészségügyi Ellátást. A megadott telefonos vagy email elérhetőségeken a Pácienst megkeresheti a Szolgáltató egyeztetés, megerősítés kérése, emlékeztető küldése céljából.
 • Nyitvatartási idő. A nyitvatartási időre vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltat a Honlapján teszi közzé. Hétvégén és munkaszüneti napon a Szolgáltató nem tart nyitva. Az egyes telephelyek nyitvatartási ideje eltérő lehet.
 • Teljesítés helye. A Szolgáltató az Egészségügyi Ellátást a Pácienssel egyeztetett telephelyén, fióktelepén vagy külső helyszínen nyújtja. A Szolgáltató telephelyeit, fióktelepeit mindenkor a Honlapon teszi közzé.
 • Távkonzultáció. Egyes, a Honlapon ilyenként megjelölt Egészségügyi Ellátások a Páciens távollétében, a Szolgáltató által megjelölt infokommunikációs eszközök igénybevételével biztosított távkonzultáció keretében is igénybe vehetők, amelynek dokumentálása utólag történik. Az infokommunikációs eszközök Páciens oldalán történő biztonságos alkalmazásáért a Páciens felel. Távkonzultáció esetén a díj előre megfizetendő. A távkonzultáció igénybevételével a Páciens elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el és hozzájárul a Szolgáltató által megjelölt infokommunikációs eszköz útján történő konzultációhoz. A távkonzultáció során a Szolgáltató kizárólag a Páciens által szolgáltatott információk alapján nyújtja az Egészségügyi Ellátást, így a személyes vizsgálat hiányában korlátozott információk állhatnak rendelkezésére.
 
 
 1. Díjazás és költségek

 

 • A Páciens által megrendelt Egészségügyi Ellátás ellenértékeként a Páciens köteles díjat fizetni. Az egyes Egészségügyi Ellátások mindenkor aktuális díjazását az érvényes árjegyzék tartalmazza (amennyiben attól a Felek írásban el nem tértek). A mindenkor aktuális árjegyzéket a Szolgáltató adott telephelyén elérhetővé teszi (kifüggeszti, illetve kérésre átadja), illetve Honlapján teszi megismerhetővé. A Páciens elfogadja, hogy az Egészségügyi Ellátás kapcsán társadalombiztosítási finanszírozás, támogatás nem áll rendelkezésre, így az kizárólag az árjegyzék szerinti díjazás megfizetése esetén vehető igénybe.
 • A Szolgáltató a díjakat jogosult bármikor egyoldalúan módosítani új árjegyzék közzétételével. A Páciens kifejezetten elfogadja, hogy az adott Egészségügyi Ellátás kapcsán, annak nyújtása időpontjában aktuális árjegyzék szerinti mértékű díjat köteles megfizetni, amely az előjegyzés (és visszaigazolás időpontjában) hatályos díjaktól eltérhet, ezért a Páciens minden esetben köteles tájékozódni az Egészségügyi Ellátás tényleges igénybevételének napján hatályos díjakról.
 • A díjat – a foglaló kivételével – a Páciens az Egészségügyi Ellátás nyújtását közvetlenül követően köteles megfizetni, magyar forintban. A Páciens készpénzben vagy bankkártyával egyenlítheti ki a díjat (igény szerint az egészségpénztárával a Páciens köteles elszámolni).
 • Fizetési késedelem esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat és behajtási költségátalány alkalmazandó.
 • A díjról, mint humán-egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó díjról a Szolgáltató általános forgalmi adómentes számlát állít ki a Páciens által megjelölt költségviselő részére (kizárólag a Páciens kockázata, hogy az adott költségviselő a számlát jogszerűen elszámolhatja-e költségként). Közreműködő igénybevétele esetén a közreműködő által nyújtott szolgáltatást a Szolgáltató jogosult változatlan, vagy módosított áron, közvetített szolgáltatásként továbbszámlázni. A Szolgáltató papír alapú számla esetén azt átadja a Páciensnek, elektronikus számla esetén a megadott email címre megküldi.
 • Amennyiben az Egészségügyi Ellátás alatt olyan körülmény merül fel, amely alapján további Szolgáltatás nyújtása válik indokolttá, a Szolgáltató jogosult azt a Páciens szóbeli jóváhagyása esetén elvégezni és annak árjegyzék szerinti díját is az Egészségügyi Ellátást követően kiszámlázni.
 • A Szolgáltató jogosult a Pácienssel szembeni követelését engedményezni, faktorálni. A Szolgáltató a Páciens által megfizetett foglalóba, előlegbe jogosult beszámítani bármely díjkövetelését (így a lemondási, módosítási díjat).
 • A Páciens elfogadja, hogy egyes Szolgáltatásokhoz kapcsolódó előjegyzés véglegesítéséhez, továbbá a Páciens kötelezettségvállalásának megerősíteseként, a Páciens köteles az árjegyzék szerinti foglalási díjat, mint bánatpénzt megfizetni vagy a személyes konzultációt követően bankkártyával vagy készpénzben a Szolgáltató telephelyén, vagy email-ben történő előjegyzés visszaigazolás esetén, annak kézbesítését követő három munkanapon belül (ha az árjegyzék ilyet tartalmaz, amelyre a visszaigazolásban felhívja a figyelmet a Szolgáltató). A Páciens elfogadja, hogy amennyiben az ily módon előjegyzett, bármely okból nem jelenik meg, az Egészségügyi Ellátást nem kívánja igénybe venni (ideértve az előjegyzés lemondását, a beleegyezés visszavonását), vagy a Páciens szerződésszegése miatt a Szolgáltató felmondja a Szerződést, úgy a foglalási díjat elveszíti. Egyebekben a foglalási díj az Egészségügyi Ellátás díjába beleszámít. A foglalási díj nem haladhatja meg az adott Egészségügyi Ellátás díjának 30 %-át.
 
 
 1. Késés, lemondás, módosítás
 
 • A Páciens késése esetén a Szolgáltató mérlegelheti, hogy az Egészségügyi Ellátást az adott előjegyzés szerinti időpontban nyújtja-e, azonban fenntartja magának a jogot, hogy a többi előjegyzés alapján fennálló időbeosztása szerint más időpontot ajánljon fel az Egészségügyi Ellátás nyújtására, amelyből eredő következményekért, esetleges károkért nem felel. A Páciens tizenöt percet meghaladó késedelme esetén a foglalási díjat elveszíti, és azt köteles ismételten megfizetni új időpont előjegyzéséhez. Amennyiben a Szolgáltató esik több, mint hatvan percet meghaladó késedelembe, a Páciens jogosult új időpont előjegyzését kérni, kártérítésre azonban nem válik jogosulttá.
 • A Páciens kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató által előírt megfelelő előkészületek hiányában a Szolgáltató elutasíthatja az Egészségügyi Ellátás nyújtását, amely esetben a Szolgáltató egyszeri alkalommal elhalasztja az Egészségügyi Ellátást. Ebben az esetben a foglalási díjat a Páciens elveszíti, és azt köteles ismételten megfizetni az új előjegyzett időponthoz. Amennyiben a második alkalommal sem a megfelelő előkészületek után érkezik a Páciens, úgy a Szolgáltató jogosult elállni, amely esetben a Páciens köteles a teljes, előjegyzett Egészségügyi Ellátás díját megfizetni (a már megfizetett foglalási díjjal csökkentve).
 • Amennyiben a Páciens nem jelenik meg az előjegyzett időpontban, úgy a foglalási díjat elveszíti. Ezt követően a Szolgáltató a Páciens által adott elérhetőségeken megpróbálja elérni a Pácienst, és új időpontot ajánl fel. Amennyiben a Páciens a második időponton sem jelenik meg, úgy a Szolgáltató jogosult elállni, amely esetben a Páciens köteles a teljes, előjegyzett Egészségügyi Ellátás díját megfizetni (a már megfizetett foglalási díjjal csökkentve).
 • A Páciens egyszeri alkalommal jogosult az előjegyzett időpont módosítását, az altatásos beavatkozások esetén legalább az időpontot megelőző öt (5) nappal korábban, egyéb esetekben három (3) nappal korábban, díjmentesen kezdeményezni. Ezen határidőn belül a Páciens csak a foglalási díj elveszítése (és annak ismételt megfizetése) mellett kezdeményezheti az időpont módosítását. A Szolgáltató egyszeri alkalommal jogosult további következmény nélkül az előjegyzett időpont módosítását kezdeményezni, és új időpontot adni, vagy a választott orvos helyettesítését felajánlani a 4 pont szerint, az előjegyzett időpontra. Amennyiben ennek megfelelő új időpontot a Szolgáltató nem tud felajánlani, úgy a Páciens elállhat, amely esetben részére a foglalási díj visszajár.
 • A Páciens jogosult lemondani az Egészségügyi Ellátást, vagy beleegyezését visszavonni, amely esetben a foglalási díjat elveszíti. Ha a visszautasítás, beleegyezés visszavonása az Egészségügyi Ellátás megkezdése után történik, a Páciens a teljes megrendelt Egészségügyi Ellátás díját köteles megfizetni.

 

 

 1. Felelősség
 
 • A Szolgáltató köteles a Szerződés teljesítése során a tőle elvárható gondossággal, a vonatkozó szakmai és etikai szabályok szerint eljárni. A Szolgáltató szabadon választja meg az alkalmazandó eljárást, amennyiben több szakmailag elfogadható megoldás is rendelkezésre áll. A Páciens tudomásul veszi, hogy minden beavatkozás gondos és szakszerű eljárás mellett is kockázattal jár (akkor is, ha az indokolt vizsgálatokat előzetesen elvégezte a Szolgáltató) és az orvostudomány jelenlegi állása alapján a Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy egyes Egészségügyi Szolgáltatások az adott Páciensnél eredményesek lesznek.
 • A Szolgáltató nem felel semmilyen következményért, ha a Páciens a 2 pont szerinti gyógykezeléssel kapcsolatos utasításokat, szakmai javaslatokat nem tartja be, kontrollvizsgálaton nem jelenik meg, vagy az Egészségügyi Ellátást követően állapotromlásáról, panaszáról, vagy kölcsönhatás okozására alkalmas egyéb kezeléséről nem tájékoztatja a Szolgáltatót a lehető legrövidebb időn belül.
 • A Szolgáltató gondatlanságból eredő szerződésszegéssel összefüggő kártérítési felelősségét korlátozza, az nem haladhatja meg a károkozással érintett Egészségügyi Ellátás díjának tízszeresét, de legfeljebb a Szolgáltató felelősségbiztosítása által ténylegesen fedezett, jóváhagyott összeget. A Szolgáltató kizárja felelősségét minden közvetett és következményes kárért. A Szolgáltató nem felel továbbá a kárnak azon részéért, amely a Páciens kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettségének megsértéséből ered. A kárigények a kár bekövetkezésétől számított három (3) éves határidőn belül érvényesíthetők, azt követően elévülnek.
 • A Megrendelő köteles mentesíteni a Szolgáltatót minden olyan igénnyel, követeléssel szemben, amelyeket a Feleken kívüli harmadik személyek a Szerződésnek a Szolgáltató általi teljesítése vagy mulasztása kapcsán támasztanak a Szolgáltatóval szemben.
 • A Szolgáltató kizárja felelősségét a teljesítés helyére a Páciens által bevitt értéktárgyak eltűnésének, megsemmisülésének, károsodásának kockázata kapcsán.
 
 
 1. Online szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezések

 

 • A fogyasztó az Eladó nem orvosi rendelőkben végzett tevékenységével és termékeivel kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
 • A fogyasztó telefonon szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
 • A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni.  Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
 • A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
  • a fogyasztó neve, lakcíme,
  • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
  • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
 • A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
 • A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
 • Fogyasztóvédelmi eljárás
  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/
 • Bírósági eljárás
  • Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
 • Békéltető testületi eljárás
  • Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
  • A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
  • Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).
  • Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
  • A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.
  • A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.
  • A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
  • A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell:
  1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
  2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
  3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
  4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
  5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
  6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
  7. a testület döntésére irányuló indítványt,
  8. a fogyasztó aláírását.
  • A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
  • Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
  • A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
   A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
   https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
  • Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
 

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
E-mail cím: [email protected]
Honlap: www.bekeltet.hu

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154 (20) 283-3422
Fax: (72) 507-152
E-mail cím: [email protected]
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek) (46) 501-871 (folyamatban lévő ügyek)
E-mail cím: [email protected]
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554- 250/118 mellék
E-mail cím: [email protected]
Honlap: www.bekeltetescsongrad.hu 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
E-mail cím: [email protected]
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-217
E-mail cím: [email protected]
Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710, (52) 500-745
Fax szám: (52) 500-720
E-mail cím: [email protected]
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2. 

Telefonszáma: (1)-792-7881 

E-mail cím: [email protected] 

Honlap: www.panaszrendezes.hu

   
 • Online vitarendezési platform
  • Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
  • Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
   A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
  • Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
 
 

       8. Vegyes rendelkezések

 

 • A Páciens a Szerződés megkötéséhez köteles az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt személyes és egészségügyi adatait megadni a Szolgáltató részére és magát azonosítani. Ezen adatokat és a keletkező egészségügyi adatokat a Szolgáltató az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli és különösen a közreműködők, vagy díjelmaradás esetén a Szolgáltató jogi képviselője részére átadhatja az ott megjelölt célból. Az Adatvédelmi Tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://endomedix.hu/adatkezeles/.
 • A Felek a Szerződés kapcsán írásbeli kapcsolattartásnak, ezáltal érvényesnek fogadják el a postán tértivevényes küldeményként és a másik Fél által a Szerződésben rögzített elektronikus levélcímre (email) történő megküldést. Az ajánlott vagy tértivevényes levélben történt közlés a levél postára adását követő ötödik napon közöltnek tekintendő abban az esetben is, ha a küldemény a címzett érdekkörében felmerülő okból ténylegesen kézbesíthető nem volt, így különösen, ha az „nem vette át”, „nem kereste”, „ismeretlen”, „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. A küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni az átvételkor; a kézbesítési vélelem beálltakor, email esetében pedig, az olvasási visszaigazolás napján.

            Szolgáltatónak címzett Küldeményt az alábbi címre kell küldeni:

            ENDOMEDIX Korlátolt Felelősségű Társaság

            Postai cím: 1139 Budapest, Esztergomi út 66. A. ép. fszt. 3.

            E-mail cím: [email protected]

 • A Pácienssel szemben a Szerződés alapján fennálló követelés elévülését megszakítja a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás.
 • Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen lenne, úgy az nem érinti a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét, és az érvénytelen rendelkezés helyébe a rendelkezés céljának leginkább megfelelő érvényes rendelkezés lép.
 • A Szerződés testesíti meg a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét.
 • A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadók.
 • Bármely, a Szerződéssel kapcsolatos jogvitában a Felek kötelesek előzetesen egyeztetni, és a vitát egyezség útján rendezni. Ha a jogvita során az egyeztetés nem vezet eredményre, annak elbírálására hatáskörtől függően, járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság, egyéb esetben pedig a vonatkozó jogszabályok szerint illetékes magyar bíróságok a jogosultak.
 • A Szerződés magyar nyelven jön létre, az Ellátás és az egészségügyi dokumentáció készítése során a magyar a kommunikáció nyelve. Magyarul nem beszélő Páciens köteles tolmácsot saját költségén alkalmazni. Egyes dokumentációkat a Szolgáltató angol nyelven is rendelkezésre bocsáthat, azonban ezt csak tájékoztató jelleggel teszi, minden esetben a magyar nyelvű szöveg az irányadó. Leletezést, konzultációt idegen nyelven a Szolgáltató nem biztosít.
 • A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani, amely módosult ÁSZF a közzétételét követően alkalmazandó. A módosítás a már előjegyzett Egészségügyi Ellátások feltételeire nem vonatkozik.
 • Az Egészségügyi Ellátással kapcsolatos panaszt a 2 pont szerinti elérhetőségeken terjeszthet elő a Páciens. A Páciens az ennek adott kapcsán adott válasz elégtelensége esetén fordulhat az illetékes betegjogi képviselőhöz, az illetékes békéltető testülethez (bekeltetes.hu).
 

    Jelen ÁSZF 2024. április 1. napjától hatályos.MELLÉKLET (Fogalom-meghatározások)

 

A Szerződés értelmében, a szövegben külön nem definiált, nagy kezdőbetűvel írt fogalmak, az alábbiakban nekik tulajdonított jelentéssel bírnak:

Adatvédelmi Tájékoztató: a Honlapon közzétett adatvédelmi tájékoztató.

ÁSZF: a jelen Általános Szerződési Feltételek.

EESZT: Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér.

Egészségügyi Ellátás: az adott Páciens részére nyújtott Egészségügyi Szolgáltatás, valamint az ehhez kapcsolódó, Szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások.

Egészségügyi Szolgáltatás: minden olyan tevékenység (beleértve a közreműködő orvosok által végzett egészségügyi szolgáltatás is) amelynek célja a Páciens egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése céljából a Páciens vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a Páciens vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök kiszolgálását, a mentést és a betegszállítást, szülészeti ellátást.

Egyedi Szerződés: a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott, a Páciens által írásban elfogadott külön feltételek az Egészségügyi Ellátás nyújtása tekintetében.

Eütv.: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

Fél, vagy Felek: szövegkörnyezettől függően jelenti a Szolgáltatót, vagy a Pácienst, együttesen mindkét Felet.

Honlap: https://endomedix.hu

Páciens: az Egészségügyi Ellátást igénybe vevő, vagy abban részesülő személy (függetlenül attól, hogy az Egyedi Szerződést képviselőn keresztül köti-e, illetve költségviselőként harmadik fél jár-e el). Amennyiben a díjfizetési kötelezettséget a Páciens helyett harmadik személy teljesíti, úgy a fizetési kötelezettségek tekintetében ezen személy is Páciensnek minősül, és ezen személyek egyetemlegesen kötelesek a díj megfizetésére.

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Szerződés: a Felek között létrejövő megállapodás, amely az ÁSZF és az Egyedi Szerződés feltételeit is tartalmazza.

Szolgáltató: a bevezetőben meghatározott ENDOMEDIX Korlátolt Felelősségű Társaság.

Vis Maior: A Felek ellenőrzési körén kívül eső minden olyan külső körülmény, elháríthatatlan erőhatalom, amely a szerződéskötés időpontjában előre nem volt látható, és aminek elkerülése nem volt elvárható, és kedvezőtlenül befolyásolja vagy befolyásolhatja a Szerződés teljesítését, vis maiornak számít, amely nem tartozik sem a Szolgáltató, sem a Páciens körébe (különösen de nem kizárólagosan: háború, tüntetés, zavargás, sztrájk, természeti csapás, járvány, robbanás, tűz, munkabeszüntetés, légi katasztrófa, áramellátás vagy egyéb közműellátás zavara, internet, informatikai rendszer, elektronikus levelezési rendszer zavara vagy leállása vagy ezek miatt bekövetkező adatvesztés, szükséghelyzet).